Opzet Omnio

Weektaak

De kinderen in de Omnio groepen krijgen iedere dag weektaaktijd. Tijdens de weektaak worden de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen verwerkt.

Voor deze vakken krijgen de kinderen regelmatig een korte instructie en werken ze aan de basisstof. We houden hierbij goed rekening met kinderen die de basisstof sneller beheersen en ook met kinderen die juist wat meer oefening nodig hebben. Daarvoor gebruiken we o.a. de tablets van Snappet voor  het werken op en aan het eigen niveau.

Er is op de weektaak nl. ook aandacht voor herhaling en verdieping. We nemen als leidraad de methode van Wereld in Getallen en Taal Actief 4.


Spelling doen we altijd schriftelijk met de methode Taal Actief Spelling en voor begrijpend lezen werken we met Nieuwsbegrip. De weektaak staat per dag één tot anderhalf uur op het rooster. De basisstof wordt dus heel compact aangeboden.

Deze ontwikkeling van de kinderen wordt goed gevolgd met behulp van methodegebonden toetsen en het Cito Leerling Volg Systeem.

Verdieping

Voor de verdieping van taal maken we gebruik van Schrijfpalet,  en van zelfgemaakte taalkaarten. Voor de zelfgemaakte taalkaarten gebruiken we bronnenboeken als Vooruit, gedichtenbundels,  cryptologie,  Slimme teksten en taalkunde

Voor de verdieping van rekenen wordt gebruik gemaakt van Rekentijgers, het tijdschrift Volgens Bartjes, Bolleboos, geometrie voor de basisschool, Wisschriften, Ruvion , Kienopdrachten en  Somplextra.

Schrijven

We werken met de methode Schrift. In groep 4 twee keer per week en vanaf groep 5 één keer in de week. De methode biedt het verbonden schrift aan.
In de hogere groepen biedt deze methode meer dan alleen schrijfonderwijs. Zo is er bijvoorbeeld ook aandacht voor de geschiedenis van het schrift.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Er is extra aandacht voor hoogbegaafdheid en de specifieke problemen die dat met zich mee kan brengen.

Bij het vak “hoogbegaafd en dan…”  praten we over alles wat met hoogbegaafdheid te maken heeft. Hier gebruiken we o.a. het Model van Talent Ontwikkeling voor zodat kinderen leren dat er krachten buiten hunzelf liggen, (Krijg je hulp van je ouders? Heb je leerkrachten die jou begrijpen? enz.) maar dat er ook zeker krachten zijn die ze zelf in de hand hebben. (Kun je doorzetten als het moeilijk wordt….)

We leren de kinderen zelf eigenaar te worden van hun leren.

We praten hier ook regelmatig over de executieve vaardigheden en helpen de kinderen die te ontwikkelen. Eigenlijk is het vak hoogbegaafd en dan… verweven in alles wat we doen.

We maken o.a. gebruik van het boek ‘Ben jij een cheetah?’ met bijpassende lessen en het prentenboek “Je fantastische elastische brein” (omnio A) ‘De kracht in jezelf’  en lessen uit het Grote Vooruitwerklabboek (Omnio B en C),  Breingeheimen (Omnio D).
Elke week staat er ook een les/ training   ‘Rots en Water’  op het rooster. Hierbij wordt vooral fysiek gewerkt aan een stevige grondhouding en een beter zelfvertrouwen.

Verkeer

We werken met de methode Klaar over! De kinderen van groep 7 doen mee aan het verkeersexamen. Zij oefenen extra met de Examenwijzer van VVN.

Gymnastiek

Alle groepen gymmen twee keer in de week. De lessen vinden plaats binnen de basisschool. Eén les wordt door een vakdocent gegeven en de tweede les door de groepsleerkracht zelf.

Expressie

Bij expressie sluiten we zoveel mogelijk aan bij de projecten en gebruiken we verschillende technieken en werkvormen. We proberen daarbij altijd verdieping te zoeken door bijvoorbeeld een stukje kunstgeschiedenis aan te bieden.

Muziek

We maken bij muziek onder andere gebruik van de methode ‘Moet je doen’ en van de digitale methode 1-2-3-ZING.

Filosofie

In alle groepen wordt regelmatig een kringgesprek gehouden over een filosofisch vraagstuk. We gebruiken de methode ‘Filosoferen doe je zo’ en we maken ook gebruik van bronnenboeken zoals: ‘De vliegende papa’s’ en ‘Wortels met vleugels’.

Creatief denken

Voor hoogbegaafde kinderen is het zeer belangrijk dat ze leren om creatief te denken. Tijdens creatief denken stimuleren we de kinderen om out-of–the-box te denken, anders te kijken, nieuwe verbanden te leggen en buiten de kaders te treden, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. De kinderen leren dat er altijd een oplossing is en leren bovendien de meerwaarde van samenwerken in te zien.
We maken  o.a. gebruik van de volgende bronnenboeken: ‘outside-the-box’, ‘Denk Creatief’, ‘Basiscreativiteit’ en daarnaast ook van de Denksleutels.

Denktank

Tijdens dit vak krijgen de kinderen een wiskundig probleem voorgeschoteld waarbij ze samen tot een oplossing moeten komen. Hierbij maken we o.a. gebruik van de opgaven van de Kangoeroewedstrijdde Wisschriften en het tijdschrift ‘Volgens Bartjens’. Alle kinderen doen elk jaar mee met de Kangoeroewedstrijd.

Projecten

Aan de uitdagende projecten besteden we 5 à 6 uur per week. Hierbij maken we gebruik van  de Topic Maps van Sonia van Enter en de posters van de voormalige Leonardostichting. Deze methodes werken met deep level vragen zodat de kinderen geprikkeld worden om over het onderwerp na te denken. De methode ‘Da Vinci’ wordt hierbij ook  regelmatig ingezet
Tijdens deze projecten gaan de kinderen op zoek naar informatie over de verschillende onderwerpen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. De werkvormen zijn heel divers.

In schooljaar 2018-2019 komen de volgende projecten aan bod:

 “Verhalen in alle vormen”

 “Sterren en planeten”

“Wonen en bouwen”

“Prehistorie” (A + B)    “Leonardo da Vinci en de Renaissance” (C + D)

Elke klas heeft één of twee ouders die de coördinatie van deze projecten in samenwerking met de leerkrachten op zich nemen.

Los van deze projecten doen we ook mee aan een schoolbreed project. Hiervan wordt het thema later  in het jaar bepaald.

Topografie
In de groepen  4 t/m 6 maken we voor topografie gebruik van de methode ‘Geobas’.
In groep 4 bestaat dat uit voorbereidende oefeningen, in groep 5 komt heel Nederland aan bod plus een deel van Europa en  in groep 6 Europa en de wereld.

Voor studievaardigheden maken we vanaf groep 7 gebruik van de methode Blits.

Plusvakken en plusblokken

Voor de plusvakken en de plusblokken zijn we afhankelijk van een ouderbijdrage. De vakken Engels en schaken vallen onder deze plusvakken omdat beide vakken wekelijks worden gegeven door een vakdocent.
Voor Engels werken we met de methode First, Young and World Explorers. (Methode Oxford)
Aan groep 4 t/m 8 wordt elke week schaakles gegeven door een vakdocent. Schaken wordt aangeboden met de stappenmethode

 

Daarnaast bieden we vijf speciale blokken (6 weken per blok) aan per schooljaar.
Hiervoor vragen we gedeeltelijk professionals om de lessen te komen verzorgen en gedeeltelijk  geeft de leerkracht de lessen zelf.
Muziek
ICT
Science
Expressie / Kunst
Techniek 
 

ICT

We zijn bezig met het opzetten van een leerlijn ICT.
Op dit moment hebben we binnen de groepen de volgende verdeling:

Omnio A groep 4: Word / Powerpoint
Omnio B (en gr 5 van Omnio A): Website bouwen
Omnio C: Greenscreen
Omnio D: Programmeren

Leren ondernemen

In Omnio C wordt om de twee jaar het project leren ondernemen gegeven. Tijdens dit project doen de leerlingen onderzoek naar goed ondernemerschap en wordt er ook een bedrijfje opgezet.