mr 't Karregat - Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad:

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Wij zijn gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en hebben volgens de wet medezeggenschap, naar gelang het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht. De directeur is, als adviseur, onze gesprekspartner tijdens vergaderingen.

De vergaderingen van de MR vinden plaats op school. Als u een vergadering wilt bijwonen of een onderwerp bespreekbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de MR via: mr@bs-karregat.nl.

Het is uiteraard ook mogelijk één van de MR-leden aan te spreken.


Als medezeggenschapsraad van basisschool ‘t Karregat willen we de belangen van onze kinderen en de school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar onze leerkrachten het fijn vinden om les te geven.

‘t Karregat is een school waar het leren een centrale plaats inneemt. In een veilige omgeving wordt zorg besteed aan kwaliteit en ontwikkeling afgestemd op elk individu.


Voor het komende jaar kunt u van ons verwachten dat we ons gaan inzetten voor een evenwichtige ontwikkeling, helderheid en het behoud van een veilige omgeving voor onze kinderen op basisschool ‘t Karregat. Daarnaast willen we graag meedenken over de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad geeft advies over of stemt in met bijvoorbeeld: Het schoolplan, wijziging schooltijden, aanschaf nieuwe methodes, financiën, veiligheid en beleidsplannen.


Hoe we dit willen bewerkstelligen kunt u lezen in dit activiteitenplan.

 Notulen schooljaar 2019-2020

 

De evaluatie van vorig schooljaar kunt u terug vinden in het jaarplan

Enkel de nieuwsbrief wordt hieronder weergegeven.

Dit is een beknopte versie zonder persoonlijke details.

Nieuwsbrieven worden na goedkeuring op de website geplaatst. Deze goedkeuring vindt plaats in de eerstvolgende vergadering.

 
Notulen 05-09-2019

Notulen 22-10-2019


 

De vergaderdata zijn (onder voorbehoud):

- 22 oktober 2019
- 12 december 2019
- 21 januari 2020
- 12 maart 2020
- 12 mei 2020
- 18 juni 2020


De MR-leden:


Jacqueline van Ast -Voorzitter

Monique Plu - Secretaris

Geert van Kollenburg - Lid

Ingrid Legdeur -Lid

Marjolein Oerlemans - Lid

Ilona Waals - Lid

Ellis Martens - Lid