informatie 't Karregat - Onze school

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor?

 Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op onze school ‘t Karregat worden toegelaten. We geven ook aan wat onze grenzen zijn.  Wij geven aan voor welke kinderen wij wel en niet een passende plek op onze school kunnen bieden.

 Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld in samenspraak met  het team van basisschool ‘t Karregat. De medezeggenschapsraad (personeel en ouders) heeft advies gegeven.

 Algemeen

 Onze school biedt regulier basisonderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Het team werkt nauw samen met de voorschoolse opvang Korein, zij zijn gevestigd in hetzelfde gebouw.

Als u uw kind op onze school wilt aanmelden, dan zullen wij uw kind toelaten, als wij van mening zijn dat wij voor uw kind de passende plek kunnen bieden. Passend betekent voor ons dat wij uw kind het onderwijs en de ondersteuning kunnen geven, die uw kind nodig heeft. De behoeften die uw kind laat zien en het belang van een optimale ontwikkeling van uw kind zijn daarin leidend voor ons.

Sinds augustus 2015 is onze school gevestigd in een geheel gerenoveerd gebouw dat past bij de huidige tijd. In de school zijn vier huiskamers gemaakt waar om heen 4 klassen geplaatst zijn van de leerjaren 1-2; 3-4; 5-6 en 7-8.

Onze school werkt in de groepen 1-2 volgens basisontwikkeling. Hetgeen betekent dat er samen met de voorschoolse opvang, thematisch gewerkt wordt. Diverse thema’s als winkelen – sprookjes – feest – ziek zijn, komen aan bod.

De overige groepen werken via het jaarklassen systeem. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Soms zijn er combinatie groepen samengesteld. In combinatie groepen zitten kinderen van twee leerjaren bij elkaar in de klas. De leerkracht is de spil van het lesgeven. Methodes dragen er toe bij dat de gestelde kerndoelen behaald worden.

 Kenmerken van onze leerlingen

 De leerlingen van onze school beschikken over voldoende capaciteiten om het onderwijs aan onze school te volgen. We zien de afgelopen jaren in onze school leerlingen die op vele verschillende gebieden begeleid worden, waardoor zij een juiste keuze VO onderwijs hebben kunnen maken.

 De leerlingen van onze school

Schooljaar

Aantal leerlingen

Gewicht 0.3

Gewicht 1.2

2015-2016

359

31

37

2014-2015

362

32

43

2013-2014

300

29

43

 De scores van de eindtoets van groep 8 en de uitstroom VO

Schooljaar

Schoolgemiddelde

VMBO

VMBO-HAVO

HAVO-VWO

2014-2015

 

534.8 voldoende

30%

19%

51%

2013-2014

 

532.7 voldoende

40%

26%

34%

2012-2013

 

533.2  voldoende

34%

26%

40%

                                                                            

Basisondersteuning en extra ondersteuning

 Binnen de school bieden wij alle kinderen een standaard aan basisondersteuning. Daarnaast bieden wij extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben, binnen de mogelijkheden die we hebben.

U leest er hieronder meer over.

 Basisondersteuning

 Alle scholen van SALTO (en alle andere scholen in het samenwerkingsverband) hebben afgesproken een standaard te hanteren waaraan de ondersteuning in de basis voor alle kinderen moet voldoen. Dit houdt in dat wij in onze school om weten te gaan met de ‘gewone’ verschillen tussen kinderen, die passen binnen het werken in groepen. De basis van ondersteuning die wij aan alle kinderen bieden, is:

 

VEILIGHEID [Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving]

 

De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school

 

 

 

 

De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van de leerlingen en in de incidenten die zich voordoen

 

 

 

 

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten

 

 

 

 

Het personeel zorgt ervoor, dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan

 

 

 

 

De school hanteert regels voor veiligheid en omgangsvormen

 

 

 

 

Het personeel gaat vertrouwelijk om met informatie over leerlingen

 

 

 

 

ONTWIKKELING LEERLINGEN [De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen]

 

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van leerlingen

 

 

 

 

Het personeel volgt en analyseert systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen

 

 

 

 

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben

 

 

 

 

De school heeft normen vastgesteld voor de resultaten die zij met leerlingen nastreeft

 

 

 

 

De normen bevatten in elk geval de referentieniveaus taal en rekenen

 

 

 

 

Tenminste twee maal per jaar worden de resultaten van de leerlingen geanalyseerd op school-, groeps- en individueel niveau

 

 

 

 

OPBRENGST- EN HANDELINGSGERICHT WERKEN [Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht]

 

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de ondersteuning voor de leerlingen die dat nodig hebben

 

 

 

 

De school voert de ondersteuning planmatig uit

 

 

 

 

De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning

 

 

 

 

De school past op grond van de verzamelde toetsgegevens twee maal per jaar de groepsplannen aan

 

 

 

 

De school past op grond van de verzamelde toetsgegevens tenminste twee maal per jaar de plannen voor individuele leerlingen aan

 

 

 

 

METHODEN EN METHODIEK [Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken]

 

De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen met een taalachterstand

 

 

 

 

Het personeel stemt de aangeboden leerinhouden af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

 

 

 

 

Het personeel stemt de instructie af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

 

 

 

 

Het personeel stemt de verwerking af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

 

 

 

 

Het personeel stemt de onderwijstijd af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

 

 

 

 

Het personeel stemt de werkvormen af op de verschillen tussen de leerlingen

 

 

 

 

De school gebruikt materialen en methoden die differentiatie mogelijk maken

 

 

 

 

De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyslexie

 

 

 

 

De school heeft een protocol voor medische handelingen

 

 

 

 

HANDELINGSGERICHT WERKEN [Handelingsgericht werken binnen de basisondersteuning voor leerlingen en groepen)

 

 

 

 

Een plan van aanpak binnen de basisondersteuning naar een leerling of groep leerlingen bevat in elk geval (tussen- en eind)doelen (handelingsgerichte aanpak, HGA)

 

 

 

 

In het plan van aanpak is de onderwijsbehoefte van de leerling of een groep leerlingen leidend (HGA)

 

 

 

 

Het plan van aanpak maakt deel uit van het leerlingdossier

 

 

 

 

Het plan van aanpak heeft een integraal karakter (1 kind, 1 plan) en is leidend voor het handelen van medewerkers en externe betrokkenen

 

 

 

 

OVERDRACHT LEERLINGEN [De school draagt leerlingen zorgvuldig over]

 

Bij leerlingen met een plan van aanpak in de basisondersteuning vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse voorziening of de vorige school

 

 

 

 

Het plan van aanpak van een leerling sluit aan bij de aanpak van de voorschoolse voorziening of de vorige school van de leerling

 

Het plan van aanpak van leerlingen wordt binnen de school warm overgedragen bij de overgang naar een volgende groep of een volgende leraar

 

 

 

 

Het plan van aanpak van leerlingen wordt warm overgedragen bij de overgang naar een andere school

 

 

 

 

De school volgt de leerlingen die de school hebben verlaten tenminste gedurende één jaar

 

 

 

 

OUDERBETROKKENHEID [Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de leerlingenondersteuning]

 

De school bevraagt ouders regelmatig over de wensen en verwachtingen bij de begeleiding van hun kind(eren)

 

 

 

 

Het personeel bevraagt ouders regelmatig over hun ervaringen met hun kind thuis en hun kennis van de ontwikkeling van hun kind op school en thuis

 

 

 

 

De school voert met ouders een intakegesprek bij de aanmelding

 

 

 

 

De school informeert ouders regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind(eren)

 

 

 

 

De school maakt samen met de leerling en de ouders afspraken over de begeleiding en ondersteuning en wie waarvoor verantwoordelijk is

 

 

 

 

Als een leerling de school verlaat, stelt de school samen met de ouders en de leerling een (onderwijskundig) rapport op. Ouders ontvangen een kopie

 

 

 

 

De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school

 

 

 

 

ZORGTEAM [De school heeft een effectief ondersteuningsteam]

 

De school zoekt structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden

 

 

 

 

De interne begeleiding leidt het zorgteam in de school

 

 

 

 

De taken en verantwoordelijkheden van het  zorgteam zijn helder en duidelijk

 

 

 

 

Het zorgteam bereidt in elk geval verwijzing naar en bespreking van leerlingen voor in het CLB en het zorgadviesteam o.a. bij verwijzing naar het SBO of SO

 

 

 

 

Het zorgteam ondersteunt ouders/verzorgers

 

 

 

 

 Extra ondersteuning voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften

Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften, bieden wij waar nodig een arrangement op maat. Een arrangement is een speciale aanpak of extra tijd of aandacht voor het kind of een groepje kinderen.

 Op onze school beschikken wij over de volgende arrangementen:

 De school heeft een speciale aanpak voor leerlingen met hoge cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden

Ondersteuningsbehoefte aan leerlingen die hoogbegaafd zijn ( IQ >dan 130)

Deskundigheid

De school heeft combinatiegroepen waarin de kinderen samen met gelijkgestemden hun sociale en cognitieve competenties optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en eigen tempo. De professionele houding van de leerkrachten is hierop afgestemd. De school beschikt over leerkrachten die de opleiding specialist Hoogbegaafdheid hebben gevolgd.

Aandacht en tijd

De school biedt deze ondersteuning gedurende de gehele onderwijstijd. Indien specialisten gewenst zijn om vakgebieden als Engels, schaken, Sciences en leren ondernemen aan te reiken is daar door een financiële bijdrage van de ouders ruimte voor.

Voorzieningen

De methodes zijn afgestemd op de kerndoelen. Er is tijd en ruimte ingebouwd om de sociaal emotionele ontwikkeling (Rots en Water training), filosofie en denktijd extra aandacht te bieden.

Gebouw

De groepen zijn geïntegreerd in de huiskamers van basisschool ’t Karregat.

Samenwerking

De leerkrachten van deze groepen werken nauw samen met de ouders, experts Hoogbegaafdheid en instanties

 

De school heeft een gestructureerde aanpak voor leerlingen met leerproblemen die ontstaan door een verminderde intelligentie  

Deskundigheid

De groep heeft een ervaren leerkracht, die de leerlingen met leerproblemen, in de Plusklas ondersteunt. Voor elke leerling die deze vorm van ondersteuning volgt, wordt een OPP (Ontwikkelings Perspectief) met een uitstroomverwachting opgesteld.

Aandacht en tijd

De groepsgrootte is maximaal 15 leerlingen, waarbij een leerkracht de benodigde begeleiding biedt. De cursorische vakken worden tijdens de ochtenduren op drie - vier leerjaar niveaus aangeboden, waarbij eveneens zorg en aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van elke leerling. De leerlingen volgen deze vorm van onderwijs gedurende hun hele schoolloopbaan.

Voorzieningen

Voor leerlingen met behoefte aan deze specifieke ondersteuning is de omgeving zodanig gestructureerd dat onrust zoveel mogelijk wordt voorkomen zodat er ruimte ontstaat om aan de leerdoelen te werken.

Gebouw

In het gebouw is een eigen klaslokaal gerealiseerd.

Samenwerking

Er wordt samengewerkt met de ouders, de orthopedagoog van SALTO en als het nodig is voor een leerling, met externe partner.

 

5. Grenzen aan het onderwijs

Onze school is een reguliere basisschool. Dat betekent dat wij grenzen hebben aan onze mogelijkheden. Wij kunnen niet alle kinderen een passende plek bieden.Voor ons staat het belang van het kind altijd voorop: elk kind heeft recht op een passende plek.Leerlingen die niet op onze school terecht kunnen zijn leerlingen die:

- wat betreft capaciteiten of gedrag niet in staat zijn om zelfstandig aan het groepsonderwijs

  op onze school deel te nemen;

- leerlingen die zoveel verzorging nodig hebben, dat wij dat niet binnen onze school kunnen

  organiseren;

- leerlingen die onderwijsbehoeften hebben, waaraan wij redelijkerwijze niet kunnen voldoen

  omdat het een onevenredige inzet of organisatie zou vragen van de school;

- leerlingen die een gevaar of risico vormen voor de veiligheid voor zichzelf of voor anderen;

- leerlingen die vanwege hun onderwijsbehoeften of ontwikkelingsvragen aangewezen zijn

  op een vorm van gespecialiseerd onderwijs of aangewezen zijn op residentiele plaatsing.

 

6. Ambities en ontwikkeling van onze school

Wij blijven ons ontwikkelen om leerlingen goed onderwijs te geven en goed te ondersteunen.

In de periode tot juli 2016 werken wij in de basisondersteuning aan versterking van de volgende punten:

-       Rekenonderwijs nog beter vorm en inhoud geven

-       Ondersteuningsmogelijkheden voor dyslexie uitbreiden

-       Coöperatieve werkvormen toepassen in meerdere vakgebieden

-       Weektaak uitbreiden met samenwerkingsopdrachten

 In de extra ondersteuning (arrangementen) werken wij tot juli 2016 aan versterking van:

-       Verbreden van kennis en vaardigheid hoe om te gaan met Hoogbegaafdheid

-       Het herzien -   bespreken  van de missie / visie

  Contact of onze school de passende plek is voor uw kind?

 Heeft u vragen of onze school voor uw kind de passende plek is? Neem dan contact op met mevrouw Maria Stortelder. U kunt haar bereiken per telefoon: 040-2810326 of per e mail: m.stortelder@bs-karregat.nl