ons_onderwijs 't Karregat - Aanmelding

Aanmelding

 

Doelgroep 

Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Omnio biedt fulltime passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Dit onderwijs is bedoeld en geschikt voor hoogbegaafde kinderen die zowel zelfstandig kunnen functioneren als in staat zijn met andere kinderen samen te werken, en die op hun huidige school problemen ondervinden voortkomend uit hun hoogbegaafdheid. In de selectieprocedure dient zo goed mogelijk te worden vastgesteld welke problemen als gevolg van hoogbegaafdheid een kind heeft en in hoeverre aannemelijk is dat deze problemen minder worden of zullen verdwijnen in een groep met hoogbegaafde kinderen.

Meer uitdaging

We zien het hoogbegaafdenonderwijs als een regionale voorziening voor kinderen die vanwege een uitzonderlijke meervoudige begaafdheid meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs kunnen genieten op hun huidige school. Het doel is zodanig onderwijs te bieden dat deze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Leeftijd

We bieden in het schooljaar 2019-2020 onderwijs vanaf groep 3.
Indien een leerling start in groep 3 Omnio moet het aanvankelijk lezen grotendeels al afgerond zijn (AVI M3 gehaald).

In groep 8 wordenin principe  geen nieuwe leerlingen geplaatst.


Het aantal aanmeldingen van jongere kinderen is op dit moment laag, waardoor het niet haalbaar is een groep 1/2 samen te stellen. De leerkrachten van groep 1 en 2 op ’t Karregat zijn geschoold in het herkennen en uitdagen van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Indien u vermoedt dat uw kind in groep 1/2 een ontwikkelingsvoorsprong laat zien, kunt u contact opnemen met Jasper Zandvliet via omnio@bs-karregat.nl

 

 

 

Aannameprocedure

De aannameadviescommissie adviseert over de aanname van kinderen. De directeur van de school beslist op grond van dit advies over aanname en plaatsing van de kinderen, waarbij hij mede rekening houdt met plaatsingsmogelijkheden en evenwichtige samenstelling van groepen. (hoeveelheid leerlingen van een bepaalde leeftijd) De aannameadviescommissie bestaat uit twee externe deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid.

Indien gebleken is dat uw kind hoogbegaafd is gaat de aanmelding als volgt in zijn werk:

  • De aanmelding begint met een oriënterend gesprek op school. Doorgaans heeft u een gesprek met de afdelingsleider Jasper Zandvliet (bel voor een afspraak 040-2810326 of mail naar omnio@bs-karregat.nl).Ouders kunnen zich, tijdens dat gesprek, oriënteren op de school, het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en de verdere procedure. In dit gesprek wordt de ouders onder andere gevraagd waarom zij hun kind willen aanmelden.
  • De ouders stellen vervolgens een motivatiebrief op. Eveneens zorgen de ouders voor een valide IQ-test (zie hiervoor het kopje “toelatingsctiteria”).
  • De ouders sturen de IQ-test, de motivatiebrief en eventuele aanvullende informatie per mail naar de aannamecoördinator omnio@bs-karregat.nl.
  • Ouders ontvangen binnen 10 dagen een bevestiging van ontvangst per email.
  • De IB-er van basisschool ’t Karregat informeert bij de huidige school naar de kind-kenmerken, het welbevinden van het kind en het advies van de huidige basisschool. Deze informatie wordt vastgelegd en gevoegd bij het dossier dat de ouders hebben aangeleverd. Een kopie van dit verslag wordt naar de ouder(s) gemaild.
  • Nadat de aannameadviescommissie het dossier heeft bekeken, wordt een voorlopig advies gegeven aan de directeur.
  • Na uiterlijk zes weken neemt de directeur op grond van het verkregen dossier (onderzoek(en), motivatie ouders, advies aannameadviescommissie, informatie van de huidige basisschool) een beslissing over toelating, proefplaatsing of afwijzing. Ouders ontvangen hiervan bericht, per email of telefonisch.

 

Instroom momenten:

In de regel stroomt het kind in, in de groep waar het op de reguliere basisschool ook zit. Een kind kan dus niet versneld instromen naar een hogere groep. Op pedagogische en/of didactische gronden kan hiervan afgeweken worden. Hierover beslist de directeur.

Een kind kan op vier momenten instromen in een Omnio groep. Meteen na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie en na de carnavalsvakantie. Een uitzondering hierop is groep 3. Zij kennen 2 instroommomenten; na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Tevens moet een kind bij plaatsing in groep 3 AVI M3 beheersen. De periode na de meivakantie kan nog wel gebruikt worden voor eventuele proefplaatsingen.

Toelatingscriteria

Het hoogbegaafdheidsonderwijs is bedoeld voor een specifieke doelgroep. Om dit onderwijs zo succesvol mogelijk te laten verlopen zijn de volgende criteria opgesteld.

IQ-test (uitslag >130) met uitgebreide observatie

Ouders overleggen een IQ-test, uitgevoerd door een erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog. De onderzoeker dient aanwijsbare expertise te hebben opgebouwd op het gebied van hoogbegaafdheid.

Het algemene IQ dient 130 of hoger te zijn. Van de scores voor verbale en performale intelligentie mag er in principe één lager zijn dan 130, maar nooit lager dan 125. Omdat het om meervoudige begaafdheid gaat, dient het profiel harmonisch te zijn. Een disharmonisch profiel waarbij beide scores boven de 130 liggen is in beginsel aanvaardbaar, mits er uit de disharmonie geen contra-indicaties voortkomen. Bij elk disharmonisch profiel is extra aandacht en een uitgebreide bespreking binnen de aannameadviescommissie vereist.
De test mag niet ouder zijn dan twee jaar. De kosten voor de IQ-test en eventuele andere psychologische onderzoeken zijn voor rekening van de ouders.

Tevens dient het verslag van de IQ-test een uitgebreide observatie te bevatten, waarbij de volgende punten beschreven worden: werkhouding, concentratie, karakter en taalontwikkeling. Bij deze punten dient het volgende beschreven te worden:

-Werkhouding: kan het kind beginnen? Hoe is de taakaanpak, doorzettingsvermogen, wordt het werk gecontroleerd? Kan het “werkplan” gewijzigd worden? Hoe wordt gereageerd op tijdsdruk, snelheid van antwoorden en wat levert doorvragen op?

-Concentratie: blijft het kind aan het werk? Hoe is de beweeglijkheid?

-Karakter: nauwkeurigheid, onderschatten/overschatten, doorzettingsvermogen, flexibiliteit in denken, schakelen en openstaan voor feedback

-Taalontwikkeling: is de taal leeftijdsadequaat en wordt humor begrepen?

Verantwoording door ouders

De ouders beschrijven waarom zij hun kind aanmelden. In de motivatie moet de noodzaak, vanuit de ouders gezien, beschreven worden om hun kind aan te melden bij Omnio. Uit de motivatiebrief moet duidelijk worden of  het kind op de huidige school vast loopt en tegen problemen aanloopt, die niet op te lossen zijn, m.a.w. geen passend onderwijs ontvangt. Dit dient te worden onderbouwd door rapporten van psychologisch onderzoek, schoolverslagen en ander materiaal, voor zover voorhanden.

Verdere onderwerpen die we graag behandeld zouden zien in de motivatiebrief zijn:

- Korte omschrijving van de ontwikkeling van uw kind van de geboorte tot nu
- Interesses
- Kan uw kind plannen/zich uiten over zijn gevoelens/problemen aanpakken/omgaan met fouten/initiatieven nemen?
- Hoe is zijn concentratie/zelfvertrouwen/zelfbeeld/vermogen tot reflectie/leergierigheid?
- Hoe is de omgang met andere kinderen/ welbevinden in een groep/welbevinden op school? 

Tevens vragen wij de ouders alle informatie over de onderwijsbehoefte van hun kind aan te reiken. Wij vragen alle aandoeningen, of vermoedens daarvan, die het zelfstandig functioneren dan wel het samenwerken met andere kinderen kunnen beïnvloeden, te melden, zoals een stoornis in het autistisch spectrum, dyscalculie, dyslexie, etc. Voor zover hiernaar onderzoek is verricht, ontvangen wij de rapporten en verslagen. Als er sprake is van een stoornis in het autistische spectrum of ernstige vormen van dyscalculie, dyslexie en vergelijkbare stoornissen, dient zorgvuldig te worden nagegaan of – al dan niet met extra ondersteuning en hulp – het kind in voldoende mate van het onderwijs kan profiteren.

Op het moment dat de IQ test en de motivatiebrief zijn ontvangen zal de intern begeleider van basisschool ‘t Karregat contact opnemen met de intern begeleider van de huidige school van het kind voor meer informatie. Een verslag van dit gesprek zal u worden toegezonden.

De verzamelde documenten worden digitaal verstuurd naar de aanname-adviescommissie.

Indien nodig kan de aanname-adviescommissie de directeur adviseren het kind te laten observeren in de klas. Zo mogelijk dient aannemelijk gemaakt te worden dat de problemen die het kind ondervindt voortkomen uit zijn / haar hoogbegaafdheid.
De aanname-adviescommissie brengt advies uit aan de directeur over wel of niet plaatsen op Omnio.

De directeur neemt het uiteindelijke besluit over plaatsing 

Uw kind is toegelaten:

Als ouders na een positief advies daadwerkelijk overgaan tot aanmelding bij basisschool ‘t Karregat dienen de ouders het aanmeldingsformulier in te vullen. 

Uw kind krijgt een proefplaatsing:

De directeur / coördinator stelt de ouder(s) telefonisch dan wel schriftelijk dan wel per email op de hoogte van het advies om tot een proefplaatsing over te gaan. Dit advies wordt middels een gesprek of schriftelijke uitleg met gegronde redenen toegelicht. 

Het is mogelijk dat een observatie, verricht door de IB-er, van het kind in de huidige klas wenselijk is, ook dit wordt aan de ouders bekend gemaakt. Het kan voorkomen dat aanvullend onderzoek nodig is; dit zal altijd in overleg met de ouder(s) gebeuren, aangezien de kosten door de ouders betaald worden.
De proefplaatsing kan maximaal zes weken duren. Gedurende deze proefplaatsing blijft uw kind ingeschreven op de huidige basisschool. Dit alles gebeurt in een triade gesprek tussen ouders, de huidige school en ‘t Karregat

Uw kind wordt afgewezen:

De directeur stelt de ouder(s) telefonisch dan wel schriftelijk dan wel per email op de hoogte van het besluit om het kind niet toe te laten tot Omnio. 

Wachtlijsten

We zijn erg blij dat steeds meer hoogbegaafde kinderen de weg naar onze school weten te vinden. Dit heeft echter ook gevolgen voor de aanname. In een Omnio groep kunnen maximaal 20 kinderen zitten. Dit betekent dat we met een wachtlijst moeten gaan werken. Die wachtlijst is per  Omniogroep. De datum waarop ouders de IQ-test en hun motivatie (zie toelatingscriteria) bij de coördinator aanleveren, is bepalend voor de volgorde van plaatsing op de wachtlijst. Indien er een plaats beschikbaar komt  in zijn of haar Omniogroep, zal de aannamecoördinator de ouders benaderen om na te vragen of de aannameprocedure in gang moet worden gezet. Na de benodigde  informatie bij de huidige basisschool opgevraagd te hebben kan dan het dossier naar de aannameadviescommissie.