hoogbegaafd 't Karregat - Onderpresteren

Onderpresteren

Hoogbegaafde leerlingen zouden in theorie met gemak hoge prestaties kunnen leveren, maar helaas wijst de praktijk soms ook anders uit. Verveling, demotivatie of het niet uit de toon willen vallen kunnen leiden tot onderpresteren. Door verschillende onderzoekers zijn kenmerken van deze (hoog)begaafde onderpresteerders beschreven.

Grote algemene ontwikkeling

Onderpresterende hoogbegaafde leerlingen hebben vaak kennis die nog niet in de groep is behandeld en een grote algemene ontwikkeling. Ook hebben ze een grote belangstelling voor diverse (moeilijkere) onderwerpen en houden ze ervan om dingen te onderzoeken, bijvoorbeeld door in hun vrije tijd veel te lezen of op een andere manier informatie te verzamelen. Vooral wanneer een onderwerp hun interesse heeft, begrijpen en onthouden ze veel.

Wisselende prestaties

Deze groep leerlingen laat ook vaak wisselend schoolwerk zien: afnemende prestaties, maar bij ingewikkelde vragen juist wel het goede antwoord weten. Meestal presteren ze mondeling beter dan schriftelijk en komen ze beter uit de verf bij individueel onderwijs dan bij het regulier groepsonderwijs. Verder hebben ze vaak een wisselende motivatie, hebben ze een hekel aan routine, verzetten ze zich tegen autoriteit, nemen ze geen verantwoordelijkheid voor hun eigen daden en staan ze onverschillig of afwijzend tegenover de school.

Negatief gedrag

Onderpresterende hoogbegaafde leerlingen vertonen soms negatief gedrag in de klas. Ze kunnen uitdagend, recalcitrant of clownesk gedrag vertonen of bijvoorbeeld geen of slecht huiswerk maken. Sommige leerlingen laten juist andere signalen zien, zoals teruggetrokken gedrag, allergieën, eczeem, hoofdpijn en buikpijn.

Passend onderwijs

Hoogbegaafde onderpresteerders worden door leerkrachten, ouders en zelfs tijdens een IQ-test soms niet als zodanig herkend. Hierdoor lopen ze een groot risico om in het reguliere onderwijs uit te vallen. Het is daarom zaak om deze leerlingen zo snel mogelijk te signaleren. Met passend onderwijs kunnen hun problemen voorkomen en opgelost worden.

Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.talentstimuleren.nl/