Schoolondersteunings profiel

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor?
Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op onze  SALTO-school ‘t Karregat worden toegelaten. We geven ook aan wat onze grenzen zijn.  Wij geven aan voor welke kinderen wij wel en niet een passende plek op onze school kunnen bieden.

Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld in samenspraak met  het team van basisschool ‘t Karregat. De medezeggenschapsraad (personeel en ouders) heeft advies gegeven.

Algemeen
Onze school biedt regulier basisonderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Het team werkt nauw samen met de voorschoolse opvang Korein, zij zijn gevestigd in hetzelfde gebouw.

Als u uw kind op onze school wilt aanmelden, dan zullen wij uw kind toelaten, als wij van mening zijn dat wij voor uw kind de passende plek kunnen bieden. Passend betekent voor ons dat wij uw kind het onderwijs en de ondersteuning kunnen geven, die uw kind nodig heeft. De behoeften die uw kind laat zien en het belang van een optimale ontwikkeling van uw kind zijn daarin leidend voor ons.

Beschrijving onderwijsconcept:
SALTO-school ’t Karregat is een openbare basisschool binnen spilcentrum ’t Karregat. Hier wordt ontwikkelingsgericht- en handelingsgericht gewerkt in een jaarstofklassensysteem. Er wordt lesgegeven op drie niveaus volgens het expliciete directe instructiemodel, coöperatieve werkvormen en bewegend leeractiviteiten worden ingezet.
Daarnaast zijn er buiten de reguliere klassen de plusklas, zorgklas en fulltime hoogbegaafden onderwijs genaamd Omnio.
Groepsdynamisch onderwijs (GDO) wordt ingezet voor een sociaal veilig klimaat.
Er wordt adaptief onderwijs gegeven, aansluitend aan zone van de naaste ontwikkeling ondersteund door middel van Snappet (tablet onderwijs vanaf groep 4). In de groepen 1-2 wordt gewerkt met basisontwikkeling, KIJK en taallijn VVE.
De overige groepen werken via het jaarklassen systeem. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Soms zijn er combinatie groepen samengesteld. In combinatie groepen zitten kinderen van twee leerjaren bij elkaar in de klas. De leerkracht is de spil van het lesgeven. Methodes dragen er toe bij dat de gestelde kerndoelen behaald worden.

Basisondersteuning en extra ondersteuning
Binnen de school bieden wij alle kinderen een standaard aan basisondersteuning. Daarnaast bieden wij extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben, binnen de mogelijkheden die we hebben.

Basisondersteuning
Alle scholen van SALTO (en alle andere scholen in het samenwerkingsverband) hebben afgesproken een standaard te hanteren waaraan de ondersteuning in de basis voor alle kinderen moet voldoen. Dit houdt in dat wij in onze school om weten te gaan met de ‘gewone’ verschillen tussen kinderen, die passen binnen het werken in groepen. De basis van ondersteuning die wij aan alle kinderen bieden, is:

 • Veiligheid (leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving)
 • Ontwikkeling leerlingen (de school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen)
 • Opbrengst- en handelingsgericht werken (het personeel werk opbrengst- en handelingsgericht)
 • Methoden en methodiek (het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken)
 • Handelingsgericht werken (handelingsgericht werken binnen de basisondersteuning voor leerlingen en groepen)
 • Overdracht leerlingen (de school draagt leerlingen zorgvuldig over)
 • Ouderbetrokkenheid (ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de leerlingenondersteuning)
 • Zorgteam (de school heeft een effectief ondersteuningsteam)

Extra ondersteuning voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften
Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften, bieden wij waar nodig een arrangement op maat. Een arrangement is een speciale aanpak of extra tijd of aandacht voor het kind of een groepje kinderen.

 Op onze school beschikken wij over de volgende ondersteuning: 

 • Zorgklas: Wanneer  een leerling van ’t Karregat achterblijft in leerontwikkeling en er daarbij sprake is van een lage intelligentie kan deze leerling in de zorgklas instromen. Elke ochtend wordt daar in een klein groepje kinderen gewerkt aan de basisvakken (rekenen, taal, spelling, technisch en begrijpend lezen). ’s Middag volgen de leerlingen lessen in hun stamgroep. Voor elke leerling in de zorgklas wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) met een uitstroomverwachting opgesteld.
 • Plusklas: Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong beschikt ’t Karregat over een plusklas. De leerlingen nemen een gedeelte van  1 dagdeel (ochtend of middag) in de week deel aan de plusklas, en werken vervolgens in de eigen groep aan de doelen (uitdagende doelen, gericht op executieve functies) van de plusklas.  
 • Omnio: Omnio biedt fulltime basisonderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Zie het document: ‘aannamebeleid Omnio’. Er is tevens een groep 3 OMNIO op woensdag. 
 • Er is een gedragsspecialist en er zijn onderwijsassistenten. 

Grenzen aan het onderwijs
Onze school is een reguliere basisschool. Dat betekent dat wij grenzen hebben aan onze mogelijkheden. Wij kunnen niet alle kinderen een passende plek bieden. Voor ons staat het belang van het kind altijd voorop: elk kind heeft recht op een passende plek. Leerlingen die niet op onze school terecht kunnen zijn leerlingen die:
– wat betreft capaciteiten of gedrag niet in staat zijn om zelfstandig aan het groepsonderwijs op onze school deel te nemen;
– leerlingen die zoveel verzorging nodig hebben, dat wij dat niet binnen onze school kunnen organiseren
– leerlingen die onderwijsbehoeften hebben, waaraan wij redelijkerwijze niet kunnen voldoen omdat het een onevenredige inzet of organisatie zou vragen van de school;
– leerlingen die een gevaar of risico vormen voor de veiligheid voor zichzelf of voor anderen;
– leerlingen die vanwege hun onderwijsbehoeften of ontwikkelingsvragen aangewezen zijn op een vorm van gespecialiseerd onderwijs of aangewezen zijn op residentiele plaatsing.